BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Publikacja archiwalna

Ogłoszenie nr 500059119-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.
Gdańsk: Promocja Miasta Gdańska w ramach Gdańsk Lotos Siesta Festival 2018 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 59846300000, ul. Nowe Ogrody  8/12, 80-803   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 236 129, e-mail bzp@gdansk.gda.pl, faks 583 236 529.
Adres strony internetowej (url): https://bip.gdansk.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Promocja Miasta Gdańska w ramach Gdańsk Lotos Siesta Festival 2018
Numer referencyjny  BZP.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Promocja Miasta Gdańska w ramach Gdańsk Lotos Siesta Festival 2018
II.5) Główny Kod CPV: 79340000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W celu promocji Miasta Gdańska Zamawiający zamierza nawiązać współpracę z Modern Look Sp. z o.o., która jest organizatorem Gdańsk LOTOS Siesta Festival, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 90-22 kwietnia 2018 roku. Festiwal jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń prezentujących utwory z nurtu muzyki świata, któremu patronuje Marcin Kydryński autor audycji „Siesta” w 3 Programie Polskiego Radia. Warto podkreślić, że jest to jedyny tego typu festiwal organizowany w Gdańsku, a pomysłodawcą cyklu koncertów (festiwalu) pod nazwą GDAŃSK LOTOS SIESTA FESTIVAL jest firma Modern Look Sp. z o.o. Firmie tej przysługuje ochrona prawa do znaku festiwalu, logotypu i scenariusza. Firma Modern Look Sp. z o.o. jest także autorem scenariusza festiwalu, scenografii, scenariusza promocji, scenariusza spotów radiowych, telewizyjnych i internetowych. Z racji posiadanych praw autorskich jest jedynym Wykonawcą, będącym w staniem świadczyć powyższą usługę na rzecz Zamawiającego. Z uwagi na powyższe, że firma Modern Look Sp. z o.o., jest autorem i jednocześnie organizatorem festiwalu, uzasadnione jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 1 lit.a oraz art. 67 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Modern Look Sp. z o.o.,  ,  Aleja Zwycięstwa 241,  81-521,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie
metryczka publikacji