BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

P R E Z Y D E N T    M I A S T A    G D A Ń S K A

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych:

 

1.        

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki

80-427 Gdańsk ul. Tadeusza Kościuszki 111

2.        

Szkoła Podstawowa nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego

80-299 Gdańsk ul. prof. Michała Siedleckiego 14

3.        

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy

80-445 Gdańsk ul. Jana Pestalozziego 11/13

4.        

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

80-299 Gdańsk ul. Wodnika 57

5.        

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

80-546 Gdańsk ul. Na Zaspę 31a

6.        

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13

80-255 Gdańsk ul. Topolowa 7

7.        

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

80-169 Gdańsk ul. Piotra Czajkowskiego 1

8.        

Przedszkole nr 16

80-658 Gdańsk ul. Rozłogi 13

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597).

Zgodnie z cytowanym poniżej § 1, 2, 3 i 6 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce:

§1.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej "szkołami", oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)     ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)     uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)     nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.);

11)   w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).

§ 2.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2)     spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

§ 3.1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz

2)     spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11.

§ 6.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)     posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)     spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać (zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej):

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, która powinna odnosić się w szczególności do:

a) zaspakajania potrzeb i wyzwań edukacyjnych uczniów i ich środowiska,

b) umożliwiania uczniom pełnego rozwoju i przygotowania ich do kolejnego etapu edukacji,

c) stwarzania warunków i zapewnienia wsparcia potrzebnego uczestnikom procesów edukacyjnych,

Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie. 

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata

- imię (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 lit a – c: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( U. z 2018 r. poz. 458 ze zm.),
 8. oświadczenie o dopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
  oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela
 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) w Gdańsku” w terminie do dnia 18 czerwca 2019 r. bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5
sekretariat przy pok. 210. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Dopuszcza się również możliwość składania ofert w postaci elektronicznej termin składania upływa
o godz. 15.oo w dniu 18 czerwca 2019r. O
ferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Kandydat jest obowiązany przedstawić komisji konkursowej w dniu konkursu oryginały dokumentów, przekazanych drogą elektroniczną. Procedura składania dokumentów w postaci elektronicznej znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku – ePUAP -  Sprawy ogólne – Pisma do urzędu

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/UMGDA 

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta w Gdańsku ul. Kartuska 5,
III piętro pok. 311 tel. 58 323-67-22 lub sekretariat WRS tel. 58-323-67-00 i 58-323-67-27.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska odrębnym Zarządzeniem.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora jest Prezydent Miasta Gdańska.
  Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iodo@gdansk.gda.pl; centrala Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  58 323 6000
 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Kandydatowi na stanowisko dyrektora przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo
  do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
 1. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.
 2. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

__________________________________________________________________________________________

Mając na uwadze kilkuletnie, dobre doświadczenie, uprzejmie informujemy, że konkursy na stanowiska dyrektorów szkół/placówek będą otwarte dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji. Osoby zainteresowane przebiegiem konkursów (jako obserwatorzy) mogą pozyskać informacje o terminie konkursu na stronie internetowej: www.gdansk.pl

metryczka publikacji