Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Prezydent Miasta Gdańska

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, zwanym dalej „CSW ŁAŹNIA”, jest spełnienie niżej wymienionych kryteriów:

1. Kryteria formalne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze kultury;

3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5) obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

6) w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 627; z 2023 r. poz.1672);

7) znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;

8) korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);

10) terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

2. Kryteria preferowane:

1) kompetencje zarządcze, w tym umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu;

2) doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń, projektów kulturalnych, edukacyjnych i inwestycyjnych oraz znajomość trendów w obszarze sztuki współczesnej;

3) znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Pracy;

4) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych oraz problematyki będącej przedmiotem działalności CSW ŁAŹNIA;

5) posiadane doświadczenie i umiejętności pozyskiwania dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich;

6) ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy związane z zarządzaniem w kulturze.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku

1. Zarządzanie CSW ŁAŹNIA.

2. Kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej CSW ŁAŹNIA.

3. Reprezentowanie CSW ŁAŹNIA na zewnątrz.

4. Tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań artystycznych i kulturotwórczych.

5. Dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

6. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy.

7. Właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.

8. Pozyskiwanie dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych na działalność instytucji.

III. Wymagania dotyczące składanych ofert, warunki finansowe oraz miejsce i termin złożenia ofert

1. Kompletna oferta składana w konkursie na kandydata na dyrektora CSW ŁAŹNIA ma formę pisemną i zawiera:

1) podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora CSW ŁAŹNIA;

2) kwestionariusz osobowy , stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;

3) odpisy lub kserokopie dyplomów ukończenia studiów oraz kursów, szkoleń itp., potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz znajomość języków, w przypadku cudzoziemców poświadczenie określone w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim;

4) dokumenty potwierdzające 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze kultury (kserokopie: świadectw pracy, kontraktów menadżerskich, umów cywilno-prawnych, zaświadczeń itp.);

5) dokumenty potwierdzające 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (kserokopie: świadectw pracy, kontraktów menadżerskich, umów cywilno-prawnych, zaświadczeń itp.)

6) w przypadku spełnienia kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;

6a) oświadczenie zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia;

7) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia;

8) autorskie opracowanie koncepcji programowej i organizacyjnej CSW ŁAŹNIA w Gdańsku (max 20 stron formatu A4), koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty miasta Gdańska: „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, „Gdańsk - Programy Rozwoju 2030”, Model na Rzecz Równego Traktowania Modelu Integracji Imigrantów oraz program ProfiKultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych.

Autorska koncepcja programowa i organizacyjna CSW ŁAŹNIA powinna być przygotowana w oparciu o statut i regulamin organizacyjny oraz budżet instytucji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe i potencjał rozwojowy, a także zawierać:

a) priorytetowe obszary rozwoju instytucji do 2030 roku, w tym propozycję kierunku rozwoju oferty kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zjawisk w polskiej i zagranicznej sztuce współczesnej, oferta powinna nadawać instytucji spójny, rozpoznawalny charakter oraz zapewniać rozwój publiczności na poziomie lokalnym i ponadlokalnym,

b) propozycję planu zwiększenia widoczności instytucji oraz wzmocnienia jej ponadlokalnego znaczenia,

c) propozycje wykorzystania potencjału i dorobku lokalnego środowiska artystycznego w budowaniu jego rangi i wizerunku instytucji w kraju i za granicą,

d) ewaluację dotychczasowych długo i średnioterminowych projektów realizowanych przez CSW ŁAŹNIA,

e) plan pozyskiwania środków pozabudżetowych,

f) kierunki współpracy CSW ŁAŹNIA z innymi instytucjami/podmiotami, w tym również plan współpracy międzynarodowej,

g) propozycje współdzielenia zasobów instytucji kultury z mieszkańcami, artystami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami kultury;

9) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez osobę przystępującą do konkursu.

2. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty muszą być podpisane przez kandydata, kserokopie dokumentów winny być opatrzone ręcznym zapisem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpisem z datą, dokumenty zawierające więcej niż jedną stronę tekstu muszą być ponumerowane.

3. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, z wyłączeniem dokumentów w języku angielskim.

4. Warunki płacy i pracy

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na stanowisku dyrektora CSW ŁAŹNIA na podstawie powołania na czas określony od trzech do siedmiu lat, na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Gdańska. Całkowita kwota wynagrodzenia uzależniona jest od posiadanego doświadczenia oraz kompetencji i zawiera się w przedziale 13.000-17.000 zł brutto.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

1) Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora CSW ŁAŹNIA w Gdańsku. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Miejski w Gdańsku (80-803) ul. Nowe Ogrody 8/12, Biuro Prezydenta ds. Kultury lub złożyć w pokoju nr 40 (adres jak powyżej).

2) Termin dostarczenia kompletu dokumentów mija dnia 6 maja 2024 r. – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

3) Oferty nadesłane w terminie nie będą zwracane.

4) Oferty, które wpłyną po dniu 6 maja 2024 r. nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

IV. Przebieg postępowania konkursowego

1. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w pkt III.

2. Prezydent Miasta Gdańska powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy.

3. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora CSW ŁAŹNIA zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach:

1) etap I – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów;

2) etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne, o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

5. W trakcie trwania konkursu, po otwarciu ofert przez komisję konkursową, imiona i nazwiska kandydatów spełniających wymogi formalne, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

6. Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

7. Dyrektor CSW ŁAŹNIA w Gdańsku zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska na okres od trzech do siedmiu lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska: 1 października 2024 r.

8. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych CSW ŁAŹNIA udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury, Joanna Grabowska, tel. 58 323 65 15, e-mail: joanna.grabowska@gdansk.gda.pl lub sekretariat Biura tel. 58 323 61 30, e-mail: bpk@gdansk.gda.pl

V. Czynności po wyborze kandydata

1. Przed powołaniem dyrektora CSW ŁAŹNIA, Prezydent Miasta Gdańska zawiera z wybranym kandydatem odrębną umowę w formie pisemnej, w której określa się warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez wybranego kandydata na stanowisko dyrektora CSW ŁAŹNIA powoduje niepowołanie kandydata na to stanowisko.

2. Wybrany kandydat na stanowisko dyrektora CSW ŁAŹNIA jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak jego złożenia we wskazanym terminie powoduje niepowołanie kandydata na to stanowisko.

 

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańska

 

 

Metryczka publikacji