BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w toku prowadzonego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przynależną infrastrukturą drogowo-techniczną oraz przyłączami wodociągowym i kanalizacji sanitarnej przy ul. Junony w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 123 ustawy k.p.a. oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333),
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego, o wydanym w dniu 17.11.2020 r. postanowieniu nr WUiA-IV.6740.1353-3.2020.PE.358642, którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia braków/ nieprawidłowości w projekcie budowlanym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przynależną infrastrukturą drogowo-techniczną oraz przyłączami
wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 1231/69, 1231/70, 1231/71, 1231/97 obręb 001 (Osowa) przy ul. Junony w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w pokoju nr 455, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel. (58) 32-36-455.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 20.11.2020 r.

metryczka publikacji