BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Kołobrzeskiej 16/18 w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 10 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami),
- w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek inwestora: Futuro Invest Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81-383 Gdynia, reprezentowanego przez pełnomocników: pana Pawła Anielskiego i pana Tomasza Janiszewskiego, z dnia 22.05.2020 r., nr rejestru RPW/181903/2020, uzupełniony w dniu 19.06.2020 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 197, 204, 207 obręb 019, przy ul. Kołobrzeskiej 16/18 w Gdańsku,

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym wynikiem analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektem decyzji, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informacje o inwestycji strony postępowania administracyjnego mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. (58) 32-36-455, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 22.02.2021 r.

metryczka publikacji