Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Kielnieńskiej.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 10 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
- w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek inwestora: Państwa Krystyny i Piotra Janik, zam. przy ul. Barniewickiej 39, 80-299 Gdańsk, z dnia 25.09.2020 r., nr rejestru RPW/382263/2020, uzupełniony w dniu 14.12.2020 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, z garażem dwustanowiskowym w kubaturze budynku, na terenie działki nr 38/11 obręb 001 (Osowa) przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku,

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym wynikiem analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektem decyzji, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informacje o inwestycji strony postępowania administracyjnego mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. (58) 32-36-455, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 7.06.2021 r.