BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zmianie terminu na uzupełnienie braków w projekcie w sprawie postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności: p.n. „Rozbudowa ulicy Budowlanych w Gdańsku”,

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Gdańska wykonujący zadania Starosty

zawiadamia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności: p.n. „Rozbudowa ulicy Budowlanych w Gdańsku”, z dnia 02.12.2019r., nr rej wniosku RPW/431189/2019,

że w dniu 20.05.2020 r. postanowieniem nr WUiA-IV.6740.2011-4.2019.JAG.431189 zmienił postanowienie nr WUiA-IV-6740.2011-3.2019.JAG.431189 z dnia 07.02.2020 r. w zakresie wyznaczonego terminu do uzupełnienia projektu z 20.05.2020r. na 01.09.2020r.

Ponadto informuję, że na w/wym. postanowienie nie służy zażalenie oraz zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka publikacji