BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w parku „Nad Strzyżą” w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.741)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.18-7.2021.EJ.58570 dnia 28.04.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy kolektora deszczowego wraz z odcinkiem otwartego kanału, kładki nad kanałem; przebudowy chodników w parku „Nad Strzyżą”; budowy dojazdu do osadnika wirowego; przestawienia lamp oświetleniowych w Gdańsku na dz. nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063 w obrębie 0043 w ramach zadania pn.:”Kanał ulgi dla Potoku Strzyża- etap II”.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 z up.

mgr inż. arch. Izabela Jagodzińska

KIEROWNIK

REFERATU ARCHITEKTURA-OLIWA

(podpis elektroniczny)

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę tel. 58 32 36 445.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 04.05.2021r.

metryczka publikacji