BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w parku „Nad Strzyżą” w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.247)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.18-7.2021.EJ.58570 dnia 28.04.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy kolektora deszczowego wraz z odcinkiem otwartego kanału, kładki nad kanałem; przebudowy chodników w parku „Nad Strzyżą”; budowy dojazdu do osadnika wirowego; przestawienia lamp oświetleniowych w Gdańsku na dz. nr 1049, 1045, 1054/5, 1055/8, 1063 w obrębie 0043 w ramach zadania pn.:”Kanał ulgi dla Potoku Strzyża- etap II”.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

mgr inż. arch. Izabela Jagodzińska

KIEROWNIK

REFERATU ARCHITEKTURA-OLIWA

(podpis elektroniczny)

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę tel. 58 32 36 445.

metryczka publikacji