BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji przy ul. Morelowej w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.1017-5.2020.IG.289105 z dnia 18.11.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z halą garażową w kondygnacji podziemnej, układu drogowego z miejscami postojowymi, murów oporowych, oświetlenia terenu, linii kablowych nn-0,4 kV i kanalizacji technologicznej, na działkach nr 181/1, 181/2, 181/6, 181/7, 181/8, 181/9, 181/10, 181/11, 181/12, 181/21, 181/25, 181/26, 181/27, 181/28, 182/9, 182/10, 179/3 i 181/14 obręb 048 przy ul. Morelowej w Gdańsku.

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

mgr inż. Anna Białecka

Dyrektor

Wydziału Urbanistyki i Architektury

/podpis elektroniczny/

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę

metryczka publikacji