BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu w dniu 18 marca 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Barniewickiej wraz z pętlą autobusową przy przystanku PKM Osowa w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.256) oraz art. 11f ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 18 marca 2020 r. decyzji nr WUiA-IV.6740.1571-7.2019.PE.314277 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Barniewickiej wraz z pętlą autobusową przy przystanku PKM Osowa w Gdańsku, dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa Węzła Integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi”

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, zamieszczonej w załączeniu do obwieszczenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

W związku z  wprowadzeniem z dniem 13.03.2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), Urząd Miejski w Gdańsku  z dniem 16.03.2020 r. wyłączył bezpośrednią obsługę interesantów. 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 26.03.2020 r.

 

 

 

 

 

metryczka publikacji