BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy oświetlenia ulicy Zagrodowej w Gdańsku.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53. ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że została wydana decyzja nr WUiA.V. 6733.126- 4.2019.NA.401339  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa  oświetlenia ulicy Zagrodowej w Gdańsku, na dz. nr 374/30 i dz. nr 375 obr 78. 

       W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 458  w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia  w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie  14 dni   od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

metryczka publikacji