BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wod-kan, ul. Brukowa/Zakosy, Gdańsk

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27-03-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r., poz. 293 ze zmianami)
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.15-4.2021.DO.52291 z dnia 02-04-2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie dz. nr: 50; 49/1; 257; 261; 263/3; 263/1, obręb 0078 w Gdańsku przy ul. Brukowej/Zakosy.
W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 442.
Zgodnie z art.49 k.p.a., obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 07-04-2021r.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
mgr inż. Anna Białecka
DYREKTOR
WYDZIAŁU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

metryczka publikacji