Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa i przebudowa sieci co, ul. Bulońska, Gdańsk.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27-03-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zmianami)
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.40-4.2021.DO.123239 z dnia 07-06-2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – polegającej na budowie i przebudowie sieci ciepłowniczej, na terenie dz. nr: 350/28, obręb 0053 w Gdańsku przy ul. Bulońskiej.
W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 442.
Zgodnie z art.49 k.p.a., obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10-06-2021r.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
arch. Jacek Jabłoński
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY – WRZESZCZ