BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowych w ul. Kołobrzeskiej od ul. Słupskiej do al. Rzeczypospolitej.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-IV.6733.75-7.2020.BM.260342 z dnia 7.09.2020r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowych w ul. Kołobrzeskiej od ul. Słupskiej do al. Rzeczypospolitej na działkach nr 80/1, 209, 210/2, 208/2, 77/5, 77/6, 77/1, 61/1, 81, 132/2, 77/7 obręb 019 w Gdańsku,

nr 235/6, 235/4, 236, 237, 233/3, 233/19, 241/1, 238/1, 239/1, 240/1, 232/4, 238/2, 239/2, 240/3, 240/4, 231/5, 231/9 obręb 020 w Gdańsku

oraz nr 96 obręb 021 w Gdańsku.

 

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w załączniku: skan decyzja GIWK Kołobrzeska (3.19 MB)

 

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14.09.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka publikacji