BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków jedno- i wielorodzinnych z infrastrukturą, ul. Kraśnięta, Al. P. Adamowicza Gdańsk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.392-5.2020.IG.115843 z dnia 01.09.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego F z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego E z halą garażową w kondygnacji podziemnej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego D z halą garażową w kondygnacji podziemnej i usługami w kondygnacji parteru, trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych G1, G2, G3 w zabudowie szeregowej, układu drogowego z miejscami postojowymi, murów oporowych, palisady, sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z przyłączem, zjazdów z ul. Kraśnięta, oświetlenia terenu, linii kablowych nn-0,4 kV, na działkach nr 155/38, 155/47, 155/48, 155/52, 157/7 i 155/28 obręb 049 przy al. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także można składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu.

metryczka publikacji