Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy przy ul. Kołobrzeskiej.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 1.06.2021 r. decyzji nr WUiA-IV.6730.112-5.2020.PE.181905 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją zamieszkania zbiorowego, usługami na parterze, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 197, 204, 207 obręb 019 przy ul. Kołobrzeskiej 16/18 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 455, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel. (58) 32-36-455.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 8.06.2021 r.