BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Wielkopolska Gdańsk.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 25.06.2020 r. decyzji nr WUiA-V.6740.2146-5.2019.IG.459681 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A z lokalami usługowymi w kondygnacji parteru, -budynku mieszkalnego wielorodzinnego B z lokalami usługowymi w kondygnacji parteru oraz garażem podziemnym, budynku mieszkalnego wielorodzinnego C z lokalami usługowymi w kondygnacji parteru oraz garażem podziemnym, budynku mieszkalnego wielorodzinnego D z lokalem usługowym w kondygnacji parteru oraz garażem podziemnym, budynku mieszkalnego wielorodzinnego E z lokalem usługowym w kondygnacji parteru, układu drogowego z miejscami postojowymi, murów oporowych, instalacji oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej, na działce nr 23/70 obręb 074 przy ul. Wielkopolskiej w Gdańsku

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę Urzędu.

metryczka publikacji