BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - inwestycja przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.1051-4.2020.IG.298566 z dnia 18.11.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14 z usługami, układu drogowego z miejscami postojowymi, murów oporowych, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wewnętrznej linii zasilającej, oświetlenia terenu, kanalizacji telekomunikacyjnej, na działce nr 116/6 obręb 094 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gdańsku.

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

mgr inż. Anna Białecka

Dyrektor

Wydziału Urbanistyki i Architektury

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także można składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu.

metryczka publikacji