BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego obiektu strefy czasu wolnego z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną, hotelową, konferencyjną, usługową i garażem nadziemnym, układem dróg wewnętrznych i elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.1232-4.2019.IG.247394 z dnia 30.12.2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego obiektu strefy czasu wolnego z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną, hotelową, konferencyjną, usługową i garażem nadziemnym, układem dróg wewnętrznych i elementami zagospodarowania terenu (słupy oświetleniowe), instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, wody technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, elektryczną, teletechniczną oraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, grzewczą i chłodniczą, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi, słaboprądowymi - na działkach nr 422/5, 422/6, 422/7 i 422/8 obręb 058 przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsk

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 459 w poniedziałki 8:00-16:00, w środy 8:00-17:00, w czwartki 8:00-9:00 i 14:00-16:00 oraz w piątki 8:00-15:00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

metryczka publikacji