BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzielającej pozwolenia na budowę „Panattoni Park Gdańsk V – centrum logistyczne, hale magazynowo produkcyjne, wartownia, pompownia ze zbiornikiem wody p.poż., zbiornik retencyjny, infrastruktura drogowa i techniczna” przy ul. Bysewskiej w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283)

Prezydent Miasta Gdańska

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-IV-6740.182-11.2019.JAG.459194 z dnia 08.05.2020r. zatwierdzającej zamienny projekt zagospodarowania terenu oraz zamienny projekt budowlany i udzielającej PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. Europejskim 1 w Warszawie pozwolenia na budowę „Panattoni Park Gdańsk V – centrum logistyczne, hale magazynowo produkcyjne, wartownia, pompownia ze zbiornikiem wody p.poż., zbiornik retencyjny, infrastruktura drogowa i techniczna”, na terenie działek nr 391/6, 482 obręb 024 przy ul. Bysewskiej w Gdańsku.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Informacje o wydanej decyzji można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 58 32 36 439.

 

decyzja ul. Bysewska (1.33 MB)

metryczka publikacji