BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w rejonie ulicy Smęgorzyńskiej.

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV w rejonie ulicy Smęgorzyńskiej w Gdańsku – działki nr 74/10, 74/11, 74/12, 74/15, 75 obręb 047

 Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu,  w terminie 14 dni od daty  ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia tj. od 5.05.2021r.

metryczka publikacji