BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie schodów terenowych, budowa sieci i oświetlenia istniejącego placu zabaw przy ul. Niedźwiednik,

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późniejszymi zmianami)
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie schodów terenowych, budowa sieci i oświetlenia istniejącego placu zabaw przy ul. Niedźwiednik w Gdańsku – działki nr 10/1, 12, 246/4, 83/2 obręb 028.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia tj. od 5.05.2021r.

metryczka publikacji