BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności p.n. „Budowa ul. Meteorytowej w Gdańsku”.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 735) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu na wniosek Zarządcy Drogi- Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14.04.2021, nr rejestru RPW/137434/2021, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności:

p.n. „Budowa ul. Meteorytowej w Gdańsku”

zlokalizowanej na następujących działkach:

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 003, działki nr:

20/1, 20/2, 20/3, 21/23, 86/36, 86/38, 95/4, 95/15, 95/19, 86/32 (86/22), 95/27 (95/10), 95/28 (95/21), 95/30 (95/23), 95/32 (95/24), 120/7 (120/6), 112/22 (112/10), 112/24 (112/13), 1, 37/3, 21/22, 86/33 (86/22), 95/33 (95/24), 112/25 (112/13), 120/8 (120/6), 121

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 002, działki nr:

468/1 (468), 468/2 (468);

w tym:

  1.  Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego, w zakresie przebudowy drogi gminnej – ulicy Meteorytowej:

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 003, działki nr:

20/1, 20/2, 20/3;

  1. Wykaz działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania:

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 003, działki nr:

21/22, 95/33 (95/24), 86/33 (86/22), 121, 120/8 (120/6), 112/25 (112/13);

- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 002, działki nr:

468/2 (468).

Uwaga: W nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

  

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać  telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32-36-438 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 29.04.2021r.

 

 

metryczka publikacji