BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sieci: wod-kan, kd, wraz z przyłączami ul. Kliniczna 3 i 5, Gdańsk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam, że

z wniosku BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Michała Radzimierskiego, z dnia 31 lipca 2020 r., nr rejestru RPW/247742/2020, uzupełnionego w dniu 12 sierpnia 2020 r. pismem nr rejestru RPW/325610/2020, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego realizację sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej, wraz z przyłączami – w granicach działek: nr 1266/2 i 1053 obr. 044 położonych przy ul. Klinicznej 3 i 5 w Gdańsku

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11 września 2020 r.

metryczka publikacji