BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce fragmentu oraz budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej osiedlowej przy ul. Sterniczej 4 w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Państwa Marty i Artura Polińskich, reprezentowanych przez Panią Karolinę Paluszyńską- Czekaj  z dnia 27.07.2020r., nr rejestru wniosku RPW/304821/2020, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce fragmentu oraz budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej osiedlowej, na terenie działki nr 323/2 obręb 034
przy ul. Sterniczej 4 w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

Informacje o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 58 323 64 83.

Strony  mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty lub przez platformę e-PUAP, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 14.09.2020 r.

 

 

metryczka publikacji