BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, z dnia 1.02.2021 r., nr rejestru RPW/51206/2021, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu: GDA1063A, na terenie działki nr 21/2 obręb 021 położonej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.

Informacje o inwestycji strony postępowania administracyjnego mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. (58) 32-36-455, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 18.02.2021 r.

metryczka publikacji