BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci ks ul. Budapesztańska, Gdańsk

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27-03-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r., poz. 293 ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek firmy HANZA Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. z dnia 01-10-2020r. (data wpływu 02-10-2020r. nr RPW/390843/2020, uzupełniony w dniu 12-10-2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 335 w obrębie 0053 przy ul. Budapesztańskiej w Gdańsku.
Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 442. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w Kancelarii Urzędu, w terminie 7 dni
od dokonania obwieszczenia.
Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10-11-2020r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
arch. Jacek Jabłoński
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY - WRZESZCZ

metryczka publikacji