BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, p.n. „Budowa ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku”:

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.);

Prezydent Miasta Gdańska wykonujący zadania Starosty zawiadamia, że na wniosek zarządcy drogi, reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Bartosiewicza - Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 28.08.2020 r. (wniosek został uzupełniony pod względem formalno-prawnym w dniu 10.11.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, p.n. „Budowa ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku”:

· w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego „Nowej Olchowej”:

obręb 063 – działki nr 271/2 (271); 273/3 (273/1); 273/6 (273/2); 274/6; 513; 275/9 (275/4); 275/8 (275/4); 275/10 (275/5); 275/6 (275/3); 284/9 (284/3), 284/11 (284/8);

· przebudowy drogi gminnej – ul. Cedrowej: obręb 063 – działki nr 275/1; 117/2 (117); 117/1 (117); 269; 270; 284/16 (284/1); 284/15 (284/1); 120;

· przebudowy ul. Migdałowej: obręb 063 – działka nr 483;

· budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz innych budowli:

- obręb 063 – działki: 271/1 (271); 271/3 (271).

W nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

mgr inż. Anna Białecka

Dyrektor

Wydziału Urbanistyki i Architektury

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod nr 58 323 64 59 oraz mogą zapoznać się z projektem budowlanym w sposób uzgodniony telefonicznie, a także składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski wyłącznie za pośrednictwem poczty lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

POUCZENIE: Informuje się, iż zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka publikacji