BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ul. Zagórnej i ul. Goszczyńskiego w Gdańsku

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.741),
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie oświetlenia ul. Zagórnej i ul. Goszczyńskiego w Gdańsku na dz. nr 134 obręb 078, dz. nr 339/6, 343/4, 339/12, 341, 347 obręb 065”.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
mgr inż. arch. Katarzyna Nowicka
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
KIEROWNIK REFERATU ARCHITEKTURY-ŚRÓDMIEŚCIE
(podpisano elektronicznie)
W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58-3236459, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii w godzinach pracy tut. Urzędu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka publikacji