BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia na budowę trzech pomostów nawodnych, ścieżek pieszo-rowerowych z infrastrukturą, ul. Myśliwska, Gdańsk.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.324-12.2020.IG.283346 z dnia 01.09.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę trzech pomostów nawodnych (taras A, taras B i taras południowy), sieci oświetleniowej, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, murów oporowych, schodów terenowych, na działkach nr 644, 7/94, 7/108 obręb 049 oraz 1/4 obręb 051 przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także można składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu.

metryczka publikacji