BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej”.

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11a ust. 1, art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), art. 5a, art. 35 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA


zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 04.11.2020 r. postanowieniem nr WUiA-IV.6740.1347-4.2020.DD.357604 nałożono na Pana Włodzimierza Bartosiewicza, Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska - zarządcy dróg publicznych, obowiązek uzupełnienia projektu budowlanego, będącego załącznikiem do wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Droszyńskiego i ul. Śląskiej oraz Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej”, zlokalizowanej na następujących działkach:
- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 019 – działki nr: 1/3, 1/5, 15/2, 28, 31/1, 49, 50, 51/3, 61/1, 33/9;
- powiat Miasto Gdańsk, gmina Gdańsk, obręb 020 – działki nr: 141/2;


W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu, lub osobiście po ustaleniu terminu bezpośrednio z prowadzącym sprawę, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 10.11.2020r.

metryczka publikacji