BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności w ramach przedsięwzięcia p.n. „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku”

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 17.06.2020 r. decyzji nr WUiA-V.6740.373-4.2020.IG.112416 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności p.n. „Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla” w ramach przedsięwzięcia p.n. „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku”, zlokalizowanej w Gdańsku, woj. pomorskie:

· w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego w zakresie:

- przebudowy drogi powiatowej – Al. Vaclava Havla: obręb 075 – działka nr 138/184;

- przebudowy drogi powiatowej – ul. Łódzkiej: obręb 075 – działka nr 122, 129/8, 129/9, 131/1, 153/24, 153/26, 154/3, 155/1, 157/1;

- rozbudowy drogi powiatowej – ul. Łódzkiej: obręb 075 – działka nr 129/11 (129/7), 153/19;

 

· objętych obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

- obręb 075 – działki: 69/9, 129/12 (129/7), 155/2.

 

W nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę.

metryczka publikacji