Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

oferta Stowarzyszenia DLA SIEDLEC

W dniu 09.10.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Stowarzyszenia DLA SIEDLEC na realizację zadania publicznego pt.: „Parkowisko - Family & Friends Festival”

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, ZM. POZ. 650) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19.10.2018 r. pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: lidia.miszczuk@gdansk.gda.pl

Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

do pobrania: oferta Stowarzyszenia dla Siedlec (283.66 KB)

Metryczka publikacji