BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. inwestycji przy ul. Klinicznej/J. Kochanowskiego i ul. Po Schodkach w Gdańsku

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293
z późniejszymi zmianami)
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony o wydaniu decyzji:
- nr WUiA-V.6733.6-6.2021.EJ.32882 z dnia 22.04.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej na dz. nr 1069/2, 1270, 1269 1241 w obrębie 0044 z abonencką stacją transformatorową na dz. nr 1270 w obrębie 0044 przy ul. Klinicznej/Kochanowskiego w Gdańsku
-nr WUiA-V.6733.19-5.2021.EJ.62833 z dnia 16.04.2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90PE w Gdańsku przy ul. Po Schodkach na działkach nr: 4/7, 4/4/ w obrębie 321S i dz. nr 17 w obrębie 319S.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
mgr inż. arch. Izabela Jagodzińska
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURA-OLIWA
(podpis elektroniczny)
W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanych decyzji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę tel. 58 32 36 445.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 26.04.2021r.

metryczka publikacji