BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie w sprawie inwestycji przy ul. Letnickiej w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.1880-13.2020.IG.280297 z dnia 05.11.2020 r. o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 z usługami w parterze - składającego się z części nadziemnych B1 i B2 usytuowanych na wspólnej hali garażowej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 z usługami w parterze - składającego się z części nadziemnych B3, B4 i B5 usytuowanych na wspólnej hali garażowej, układu drogowego z miejscami postojowymi, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, wewnętrznych linii zasilających wraz z oświetleniem terenu, zewnętrznej instalacji teletechnicznej, na działce nr 2/6 obręb 059 przy ul. Letnickiej w Gdańsku.

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

mgr inż. Anna Białecka

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także można składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu.

metryczka publikacji