BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Obwieszczenie w sprawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ul. Letnicka, Gdańsk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.887-5.2020.IG.247329 z dnia 07.09.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych H, I, J, K, L, M, usytuowanych na wspólnej podziemnej hali garażowej (etap III), na działkach nr 49/6, 49/8, 49/10, 49/11 i 368 obręb 059 przy ul. Letnickiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także można składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu.

metryczka publikacji