BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlania ul. Żabiej i ul. Sandomierskiej w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.741),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;

„budowie oświetlania ul. Żabiej i ul. Sandomierskiej w Gdańsku, działki nr 33, 34, 35, 147, 146 obręb 112”.

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 443. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w kancelarii tut. urzędu, w terminie 14 dni od dokonania obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 29.04.2021r.

 

metryczka publikacji