BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dot. budynku usługowego z infrastrukturą techniczną, ul. Turystyczna i Forsycji

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia że w toku postępowania administracyjnego z wniosku inwestora, z dnia 29.05.2019r. nr rejestru RPW/186313/2019, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę budynku usługowego (usługi hotelarskie) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz z wjazdem z ul. Forsycji i ul. Turystycznej, na terenie działek nr 295/15, 295/1 i 416, przy ul. Forsycji w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska postanowił o rozszerzeniu wymogów postanowienia nr WUiA-VI.6740.860-4.2019.MK.186313 z dnia 09.08.2019r. zobowiązując postanowieniem  nr WUiA-VI.6740.860-9.2019.MK.186313 z dnia 09.10.2020r. inwestora do uzupełnienia dokumentów w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku usługowego (usługi hotelarskie) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz z wjazdem z ul. Forsycji i ul. Turystycznej, na terenie działek nr 295/15, 295/1 i 416, obręb 140, przy ul. Forsycji w Gdańsku, w terminie do dnia 30.03.2021r.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w Wydziale Urbanistyki i Architektury tut. urzędu, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk po telefonicznym uzgodnieniu terminu  pod nr tel. 58 3236454.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

metryczka publikacji