BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania

Postanowienie

         Na podstawie  art. 101 § 1, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami) oraz art.62 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 293);

podejmuję postępowanie administracyjne

zawieszone w dniu 11.08.2020r. postanowieniem nr WUiA-IV.6733.12-6.2020.BM.53213 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 1503 obręb 036 oraz nr 118, 98 obręb 047 przy ul. Tuchomskiej w Gdańsku.

Uzasadnienie

  W dniu 4.02.2020r. wpłynął wniosek Inwestora,  nr rej. wniosku RPW/53213/2020, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 1503 obręb 036 oraz nr 118, 98 obręb 047 przy ul. Tuchomskiej w Gdańsku.

  W dniu 20.02.2020r. tut. organ wezwał Inwestora do uzupełnienia braków we wniosku oraz w dniu 4.05.2020r. wystąpił do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. o opinie. Po uzyskaniu ww. opinii tut. organ wezwał Inwestora do opracowania koncepcji przebiegu ul. Tuchomskiej oraz poszerzenia pasa drogowego. Na wniosek Inwestora przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone postanowieniem nr WUiA-IV.6733.12-6.2020.BM.53213.

Niniejszym podejmuje się zawieszone postępowanie na wniosek Inwestora z dnia 23.12.2020r. nr rejestru RPW/490604/2020. Niniejsze pismo jest równocześnie zawiadomieniem o wszczętym w dniu 2.03.2020r. postępowaniu administracyjnym w sprawie j.w.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 142 k.p.a. postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie

metryczka publikacji