BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku nr 5/3 na terenie dz. 549 obr. 100 ul. Łąkowa

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.  49  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2256 z późn.zm.), art. 72  ust.6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm.),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,

o wydaniu w dniu 5.10.2020r. decyzji Nr WUiA-VI.6740.1261-1.2020.IRP.337826 w sprawie zatwierdzenia  projektu  budowlanego  oraz udzielenie pozwolenia na budowę budynku Nr 5/3, mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi; elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczą, wentylacji, telekomunikacji, zlokalizowanego w Gdańsku, ul. Łąkowa, działka Nr 549, obręb 100 w Gdańsku – realizowanego w ramach „Zespołu mieszkaniowego Sadowa”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury tut. urzędu, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk po telefonicznym uzgodnieniu terminu  pod nr tel. 58 3236443.

metryczka publikacji