BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej Gdańsk-Osowa 15 kV wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Barniewickiej w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-IV.6733.6-7.2020.BM.25455 z dnia 17.03.2020r. dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej Gdańsk-Osowa 15 kV wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1193/7, 1213/7 obręb 001 przy ul. Barniewickiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25.03.2020r.

metryczka publikacji