BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa objazdu Bramy Nizinnej w Gdańsku”

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10, 49 i 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2020r. poz. 256 ze zm.) art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,

że na wniosek z dnia 14.05.2020r., uzup. w dniu 10.06.2020r., złożony przez Pana Włodzimierza Bartosiewicza, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie:

1.wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa objazdu Bramy Nizinnej w Gdańsku”

 zlokalizowanej na terenie nieruchomości:

1.1. wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi gminnej:

ul. Mostowa:

Obręb 098: dz. nr: 6/3 (6/1), 6/4 (6/1), 7/4 (7/3), 7/5 (7/3);

Obręb 0112: dz. nr: 10/2;

ul. Grodza Kamienna:

Obręb 099: dz. nr: 260/3 (260/2), 260/4 (260/2), 261/1 (261);

ul. Dolna Brama:

Obręb 099: dz. nr: 230;

ul. Plac Wałowy:

Obręb 099: dz. nr: 223;

ul. Nowoprojektowana:

Obręb 098: dz. nr: 5/15;

1.2. wykaz działek poza linią pasa drogowego, przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych:

Obręb 098: dz. nr: 5/7, 5/13, 5/14;

Obręb 099: dz. nr: 225, 259/2, 261/2 (261), 262/6, 281,282;

Obręb 0112: dz. nr: 2, 1/3;

Obręb 098: dz. nr: 8/2;

2. zatwierdzenia podziału nieruchomości:

Obręb 098: dz. nr: 6/1, 7/3;

Obręb 099: dz. nr: 260/2, 261;

- oznaczenie działek, które w wyniku podziału zostaną włączone w pas drogowy i przejdą na własność Zarządcy drogi:

Obręb 098: dz. nr: 6/3 (6/1), 6/4 (6/1), 7/4 (7/3), 7/5 (7/3);

Obręb 099: dz. nr: 261/1 (261);

- oznaczenie działek, które w wyniku podziału zostaną we władaniu dotychczasowych właścicieli:

Obręb 099: dz. nr: 261/2 (261);

Uwaga: w nawiasach podano nr działek przed podziałem.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. 58 3236460.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, bezpośrednio w godzinach pracy tut. urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

metryczka publikacji