BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, ul. Myśliwska, Gdańsk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.324-5.2019.IG.387006 z dnia 30.12.2019 r. o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę układu drogowego, instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych, na działkach nr 644 (powstała z połączenia działek nr 7/110 i 7/119) oraz 7/118 obręb 049 przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku – dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami osiedla Alfa Park 4.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 459 w poniedziałki 8:00-16:00, w środy 8:00-17:00, w czwartki 8:00-9:00 i 14:00-16:00 oraz w piątki 8:00-15:00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

metryczka publikacji