BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę linii tramwajowej od ul. Piotrkowskiej do ul. Łódzkiej w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6740.1160-3.2020.IG.316176 z dnia 07.09.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji p. n. ”Budowa linii tramwajowej w drodze 007-82 i 008-82 od ul. Piotrkowskiej do ul. Łódzkiej” – odcinek nr 2” w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infra-strukturą towarzyszącą” przedsięwzięcia p.n. „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku”, na działkach nr 49/6, 67/4, 67/5, 68, 69/98, 71/4, 71/8, 71/14, 72/11, 153/25, 153/27, 154/4, 159/13, 161/2, 167, 168/3, 171/1, 171/2 obręb 075 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę, a także można składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu.

metryczka publikacji