BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności „Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Gdańsku”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 09.02.2021 r. decyzji nr WUiA-V.6740.1679-4.2020.IG.436380 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności:

p.n. „Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Gdańsku”:

· w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego ul. Piotrkowskiej:

obręb 075 – działki nr 62/1; 67/1; 71/1; 72/7; 72/10;

· budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy zjazdów poza linia-mi rozgraniczającymi teren pasa drogowego:

- obręb 075 – działki: 62/2; 63/4; 67/5; 71/4; 72/4; 72/25; 72/26; 72/33.

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

mgr inż. arch. Izabela Jagodzińska

Kierownik

Referatu Architektury-Oliwa

/podpis elektroniczny

 

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 59 lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z prowadzącym sprawę Urzędu.

metryczka publikacji