BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM

NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Prezydent Miasta Gdańska

Gminny Komisarz Spisowy

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

Na postawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.(Dz.U. 2019 r. poz.1728).

I. WYMAGANIA

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrza

Wszyscy kandydaci na rachmistrza terenowego z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla kandydatów na  rachmistrza terenowego obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.

  1. 3 sierpnia -11 września 2020 r. - szkolenie kandydatów na rachmistrza terenowego
  2. 3 sierpnia -13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
  3. 1 października do 30 listopada 2020 przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego

Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane będą zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikacja CAPI . W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

III. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

IV. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydatury (zał. nr 1) (109.13 KB)

2. kwestionariusz osobowy (zał. nr 2) (90.61 KB)

3. Oświadczenie o niekaralności (zał. nr 3) (75.46 KB)

4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie

5. Klauzula Informacyjna (zał nr 4) (124.8 KB)

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

Pokój nr 40

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście z dopiskiem: „Nabór kandydata  na rachmistrza terenowego do PSR 2020”.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące PSR 2020 można uzyskać na stronie  https://rolny.spis.gov.pl

 

metryczka publikacji