Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Gałczyńskiego.

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.503),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (ze zmianą trasy) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 43, 69/18 obręb 045 położonych w Gdańsku przy ul. Gałczyńskiego.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 455. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w kancelarii tut. Urzędu.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15.06.2022r.

Metryczka publikacji