Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie trasy kablowej przy ul. Internetowej w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 741),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania, na wniosek Inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, z siedzibą przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku, z dnia 1 września 2021r., nr rejestru wniosku RPW/318741/2021, w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie trasy kablowej, słupów oświetleniowych oraz szafki oświetleniowej zasilającej oświetlenie uliczne w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” edycja 2022 etap 1:  przy ul. Internetowej na terenie działek nr : 259/25, 260/17, 262, 263/9, 264/12, 266/14, 266/15 obręb 003 w Gdańsku.


Informacje o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. 58 32 36 436.
Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Metryczka publikacji