Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – Budowa oświetlenia ul. Wąwóz, ul. Batalionów Chłopskich w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27-03-2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zmianami)

zawiadamiam, że

na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 16-12-2021r. (data wpływu 17-12-2021r.) nr rejestru RPW/454465/202, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – Budowa oświetlenia ul. Wąwóz, ul. Batalionów Chłopskich w Gdańsku, na terenie działek nr:
obręb 322S działki: 8, 28,
obręb 321S działki 5/12, 5/11, 6,
obręb 313S działki 43, 44, 45, 46, 5/1, 3/7, 2/7, 3/6, 4, 6/9,
w Gdańsku.

Informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 442. Strony mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub w Kancelarii Urzędu, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13-01-2022r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
arch. Jacek Jabłoński
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY – WRZESZCZ

Metryczka publikacji